Kontakt

Gabinet Psychoterapii

Karolina Pietrzak
envelope kontakt@karolinapietrzak.pl
telephone
722 311 640


Formularz kontaktowy:Polityka Ochrony Danych Osobowych:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej jako RODO – jest Gabinet Psychoterapii Karolina Pietrzak z siedzibą w Kiełczowie, ul. Modrzewiowa 23/6.
 2. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w celu zawarcia i wykonania umowy z Terapeutą (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), wypełnienia prawnych obowiązków, takich jak dokonanie rozliczeń, realizacja obowiązków podatkowych (art. 6 ust. 1 lit. d RODO) oraz realizacji usprawiedliwionych interesów Administratora, tj. dochodzenia i obrony przed roszczeniami (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 3. Dane niezbędne do zawarcia i wykonania umowy przetwarzane będą: przez okres wykonywania umowy, a następnie do czasu przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz przez czas niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami; przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów o rachunkowości, archiwizacji, podatkowych etc.
 4. Prawa przysługujące Panu/Pani w związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:
  1. prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;
  2. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  3. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
  4. prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
Loading